ஷன்னாவதி தர்ப்பணம் – விஜய வருஷத்திய நாட்காட்டி (96 தர்ப்பண புண்யகாலம் 2013-2014)

வ.எண் தேதி தர்ப்பண வகை ஸங்கல்பம்
1 27-4-13 வ்யதீபாத ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்ராயணே வசந்த ருதெள மேஷ மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
த்வீதீயாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர விசாகா நக்*ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக தைதுள 
கரண யேவங்குண ……….புன்யதிதெள
(ப்ராசீனாவீதி )………….அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண 
ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
2 05-05-13 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்ராயணே வஸந்த ருதெள மேஷ மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர பூர்வப்ரோஷ்டபதா நக்*ஷத்ர மாஹேந்த்ர நாம யோக 
பவ கரண ஏவங்குண ……..புண்ய திதெள ( ப்ராசீணாவீதி)…….அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் 
வைத்ருதி புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
3 12-05-13 க்ருத யுகாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள மேஷ மாஸே சுக்ல பக்*ஷே த்ருதீயாயாம்
 புண்ய திதெள பானு வாஸர ரோஹிணி நக்*ஷத்ர அதிகண்ட நாம யோக தைதுல கரண ஏவங்குண
 ……..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) ………..அக்*ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் க்ருத யுகாதி புண்ய கால 
ச்ராத்தம் தில தர்பன ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
4 22-05-13 வ்யதீபாத ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள ரிஷப மாஸே ஷுக்ல பக்*ஷே 
த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர சித்ரா நக்*ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக பாலவ 
கரண ஏவஙுகுண …………..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)…………அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் 
வ்யதீ பாத புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
5 31-05-13 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயனே வசந்த ருதெள் ரிஷப மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே ஸப்தம்யாம்
 புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர ஸ்ரவிஷ்டா நக்*ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோக ஷகுனீ கரண ஏவஙுகுண 
 …………..புன்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) …………அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால 
ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
6 17-06-13 வ்யதீபாத ஸ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே சுக்ல பக்*ஷே நவம்யாம் 
புண்ய திதெள இந்து வாஸர உத்தர பல்குனி தத்துபரி,ஹஸ்த நக்*ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக 
 பாலவ கரண ஏவங்குண ………..புண்ய திதெள (ப்ரசீணாவீதி)………அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் 
வ்யதீ பாத புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
7 23-06-13 இந்த்ர மன்வாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயனே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே சுக்ல பக்*ஷே பூர்ணிமாயாம்
 புண்ய திதெள பானு வாஸர மூலா நக்*ஷத்ர யுக்தாயாம் சுப்ர நாம யோக பவ கரண யேவங்குண 
 …………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் இந்த்ர மன்வாதி புண்ய 
கால ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
8 26-06-13 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர ஸ்ரவண நக்*ஷத்திர வைத்ருதி நாம யோக பத்ர 
கரண ஏவங்குண ……………..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) ……………அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் 
வைத்ருதி புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
9 12-07-13 வ்யதீபாத ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே சுக்ல பக்*ஷே சதுர்த்யாம்
 புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர மகா நக்*ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண 
…………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)……அக்*ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் வ்யதீ பாத புண்ய கால 
ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
10 17-07-13 ஸாவர்ணி மன்வாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே சுக்ல பக்*ஷே நவம்யாம்
 புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர ஸ்வாதீ நக்*ஷத்ர ஸாத்ய நாம யோக கெளலவ கரண ஏவங்குண
 ………………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) ……………….அக்*ஷய த்ருப்த்யர்தம் ஸாவர்ணி மன்வாதி
 புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
11 21-07-2013 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே சுக்ல பக்*ஷே 
சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர மூலா நக்*ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோக கரஜ கரண 
ஏவங்குண…………………… புண்ய திதெள (ப்ராசிணாவீதி) ……………..அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் 
 வைத்ருதி புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
12 22-07-2013 ப்ருஹ்ம ஸாவர்ணீ மன்வாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே சுக்ல பக்*ஷே 
பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர உத்தராஷாடா நக்*ஷத்ர விஷ்கப நாம யோக பத்ர 
கரண ஏவங்குண ………………..புன்யதிதெள (ப்ராசீணாவீதி)……………… அக்*ஷய 
 த்ருப்த்தியர்த்தம் ப்ருஹ்ம ஸாவர்ணீ மன்வாதி புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய 
கரிஷ்யே
13 07-08-2013 வ்யதீபாத ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே சுக்ல பக்*ஷே 
ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர ஆஷ்லேஷா நக்*ஷத்த்ர வ்யதீபாத நாம யோக 
கிம்ச்துக்ன கரண ……………….புண்யதிதெள (ப்ரசீனாவீதி) …………………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்தம்
 வ்யதீபாத புண்ய கால ச்ராதம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
14 16-08-13 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே ஸுக்ல பக்*ஷே தஸம்யாம்
 புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர ஜ்யேஷ்டா நக்*ஷத்திர வைத்ருதி நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண
 …………….புண்ய திதெள (ப்ராசினாவீதி) ………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால
 ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
15 28-08-13 ஸாவர்னீ மன்வாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள சிம்ஹ மாசே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ஸெள்ம்ய வாஸர க்ருத்திகா நக்*ஷத்ர வ்யாகாதா நாம யோக பாலவ 
கரண ஏவங்குன …………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) …………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்தம் 
தக்*ஷ ஸாவர்னீ மன்வாதி புண்ய கால ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
16 01-09-13 வ்யதீபாத ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ஹ மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர புனர்வசூ நக்*ஷத்திர வ்யதீ பாத நாம யோக பாலவ 
கரண ஏவங்குண ……..,….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) …………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
 வ்யதீபாத புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
17 08-09-13 தாமஸ மன்வாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள சிம்ஹ மாசே ஷுக்ல பக்*ஷே 
த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர சித்ரா நக்*ஷத்திர ஸுப்ர நாம யோக கரஜ கரண 
ஏவங்குன …………….புன்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)……..அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் தாமஸ மன்வாதி 
 புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
18 10-09-13 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள சிம்ஹ மாசே சுக்ல பக்*ஷே பஞ்சம்யாம்
 புண்ய திதெள பெளம வாசர விஷாகா நக்*ஷத்திர மாஹேந்திர நாம யோக பாலவ கரண 
ஏவங்குன …………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)…………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்தம் வைத்ருதி 
புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
19 20-09-13 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர உத்திர ப்ரோஷ்டபதா நக்*ஷத்திர விருத்தி நாம யோக 
கெளலவ கரண ஏவங்குண …………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)……………உபய 
வம்ஸபித்ரூணாம் ,பித்ருவ்ய மாதுலாதீணாம், வர்கத்வ்ய ஸர்வேஷாம் காருண்ய பித்ரூணாஞ்ச 
அக்*ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் கன்யாகதே ஸவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்*ஷ புண்ய காலே 
பக்*ஷ மஹாளயே ப்ரதம தின தில தர்பணம் கரிஷ்யே.
20 21-09-13 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷீணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
த்வீதீயாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர, ரேவதீ நக்*ஷத்த்ர த்ருவ நாம யோகம்,கரஜ கரண 
ஏவங்குண……………………த்வீதிய தின தில தர்பணம் கரிஷ்யே
21 22-09-13 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ன பக்*ஷே 
த்ருத்யீயாயாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர அச்வினீ நக்*ஷத்ர வ்யாகாத நாம யோக பத்ர கரண 
 ஏவங்குண…………………….த்ருதீய தின தில தர்பணம் கரிஷ்யே
22 23-09-13 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷினாயணே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
சதுர்த்தியாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர அப பரணீ நக்*ஷத்திர ஹர்ஷண நாம யோக பாலவ கரண
 ஏவங்குண ………….சதுர்த்த தின தில தர்பணம் கரிஷ்யே
23 24-09-13 மஹாளய ஸ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷினாயணே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
பஞ்ச்ம்யாம் புண் ய திதெள பெளம வாஸர க்ருத்திகாநக்*ஷத்ர வஜ்ர நாம யோக தைதுல கரண 
 ஏவங்குண…………………பஞ்சம தின தில தர்பணம் கரிஷ்யே
24 25-09-13 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
ஷஷ்ட்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர ரோஹிணீ
நக்*ஷத்திர ஸித்தி நாம யோக வணிஜ கரண ஏவங்குண……………..ஷஷ்டம தின தில தர்ப்பணம் 
கரிஷ்யே
25 26-09-13 மஹாளய/வ்யதீபாத ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
சப்தம்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர ம்ருகசிரோநக்*ஷத்திர வ்யதீபாத நாம யோக சதுஷ்பாத 
கரண ஏவங்குண ………………சப்தம தின தில தர்பணம் கரிஷ்யே./வ்யதீபாத புண்ய கால ச்ராத்தம்
 ச தில தர்பண ரூபேன அத்ய கரிஷ்யே
26 27-09-13 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர ஆருத்ராநக்*ஷத்திர வரீயான் நாம யோக பாலவ கரண 
ஏவங்குண ………………அஷ்டம தின தில தர்பணம் கரிஷ்யே
27 28-09-13 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
நவம்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர புனர்வஸுநக்*ஷத்ர பரிகம் நாம யோக தைதுல கரண
 ஏவங்குண …………நவம தின தில தர்ப்பணம் கரிஷ்யே
28 29-09-13 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாசே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
தஸம்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர புஷ்ய நக்*ஷத்திர ஷிவ நாம யோக வணிஜ கரண ஏவங்குண
…………தஸம தின தில தர்ப்பணம் கரிஷ்யே
29 30-09-2013 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள் கன்யா மாசே க்ருஷ்ன பக்*ஷே 
ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர புஷ்ய நக்*ஷத்திர சித்த நாம் யோக பவ கரண 
ஏவங்குண……………ஏகாதஸ தின தில தர்ப்பணம் கரிஷ்யே
30 01-10-2013 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெளபெளம வாஸர ஆஷ்லேஷா நக்*ஷத்திர ஸாத்ய நாம யோக கெளலவ 
கரண ஏவங்குண ……………துவாதஸ தின தில தர்பணம் கரிஷ்யே
31 02-10-13 மஹாளய/த்வாபர யுகாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
த்ரயோதஸ்யாம் புண்ய திதெளஸெளம்ய வாஸர மகா நக்*ஷத்ர ஷுப நாம யோக கரஜ கரண 
ஏவங்குண…………….. த்ரயோதஸ தின தில தர்ப்பணம் கரிஷ்யே.//த்வாபர யுகாதி புண்ய கால 
ஸ்ராத்தம் ச தில தர்பண ரூபேண கரிஷ்யே
32 03-10-13 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர பூர்வ பல்குனீ நக்*ஷத்திர சுப்ர நாம யோக பத்ர கரண 
 ஏவங்குண…………….சதுர்தஸ தின தில தர்ப்பணம் கரிஷ்யே
33 04-10-13 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர உத்திர பல்குனீ நக்*ஷத்திர ப்ராம்ய நாம யோக 
சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண………………பஞ்சதஸம தின தில தர்ப்பணம் கரிஷ்யே
34 05-10-2013 மஹாளய ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே ஷுக்ல பக்*ஷே 
ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர ஹஸ்த நக்*ஷத்திர மாஹேந்திர நாம யோக கிம்ஸ்துக்ன 
கரண ஏவங்குண………….ஷஷ்ட தஸம தின தில தர்ப்பணம் கரிஷ்யே
35 06-10-13 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வருஷ ருதெள கன்யா மாஸே சுக்ல பக்*ஷே 
த்வீதியாயாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர சித்ரா நக்*ஷத்திர வைத்ருதி நாம யோக பாலவ கரண 
ஏவங்குண ………………..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
வைத்ருதி புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
36 13-10-13 ஸ்வாயம்புவ மன்வாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்சரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே சுக்ல பக்*ஷே நவம்யாம் 
புண்ய திதெள பானு வாஸர ஷ்ரவண நக்*ஷத்திர த்ருதி நாம யோக கெளலவ கரண ஏவங்குண 
 ———-புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)…………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் ஸ்வாயம்புவ 
மன்வாதி புண்ய கால ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
37 21-10-13 வ்யதீபாத ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஷரத் ருதெள துலா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர க்ருத்திகா நக்*ஷத்திர ஸித்தி நாம யோக வணிஜ கரண
 ஏவங்குண …………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)……………….அக்*ஷய
த்ருப்த்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
38 31-10-13 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஷரத் ருதெள துலா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
த்வாத்ஸ்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர உத்திர பல்குனீ நக்*ஷத்திர மாஹேந்திர நாம யோக 
தைதுல கரண ஏவங்குண ………..புண்ய திதெள (ப்ராசிணாவீதி)……………….
அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
39 11-11-13 த்ரேதா யுகாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஷரத் ருதெள துலா மாஸே சுக்ல பக்*ஷே நவம்யாம் 
புண்ய திதெள இந்து வாஸர ஸ்ரவிஷ்டா நக்*ஷத்ர த்ருவ நாம யோக பாலவ கரநேவங்குண ……
………..புண்ய திதெள (ப்ராசிணாவீதி)…ஆக்*ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் த்ரேதா யுகாதி புண்ய கால 
ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
40 14-11-13 ஸ்வாரோசிஷ மன்வாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஷரத் ருதெள துலா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர உத்திர ப்ரோஷ்டபதா நக்*ஷத்ர வஜ்ர நாம யோக பாலவ 
கரண ஏவங்குண ………..புண்ய திதெள (ப்ராசிணாவீதி)………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
ஸ்வாரோசிஷ மன்வாதி புண்ய கால ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
41 16-11-13 வ்ருஸ்சிக ரவி/வ்யதீபாத வ்ருஸ்சிக ரவி சங்க்ரமணமும் இத்துடன் சேருகிறது. கார்த்திகை மாத பிறப்பு
42 17.11.13 தர்ம ஸாவர்ணி மன்வாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஷரத் ருதெள வ்ருஸ்சிக மாஸே சுக்ல பக்*ஷே 
பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர அப பரணீ நக்*ஷத்ர வரீயான் நாம யோக ஷகுனீ 
கரண ஏவங்குண ……………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
தர்ம ஸாவர்ணி மன்வாதி புண்ய கால ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
43 26-11-13 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஷரத் ருதெள வ்ருஸ்சிக மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர பூர்வ பல்குனீ நக்*ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோக கெளலவ 
கரண ஏவங்குண ……………புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி)……….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
வைத்ருதி புண்ய கால ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
44 11-12-13 வ்யதீபாத ஶ்ரீ விஜய நாம சம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஷரத் ருதெள வ்ருஸ்சிக மாஸே ஷுக்ல பக்*ஷே 
நவம்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர உத்திர ப்ரோஷ்ட பதா நக்*ஷத்திர வ்யதீ பாத நாம 
யோக கெளலவ கரண ஏவங்குன ……………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) ……………..
அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் வ்யதீ பாத புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
45 21-12-2013 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
சதுர்த்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர ஆஷ்லேஷா நக்*ஷத்திர வைத்ருதி நாம யோக பாலவ 
கரண ஏவங்குண ………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் வைத்ருதி 
 புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ருபேண அத்ய கரிஷ்யே
46 24-12-2012 திஸ்ரோஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள பெள ம வாஸர பூர்வ பல்குனீ நக்*ஷத்ர ஆயுஷ்மான் நாம யோக பத்ர 
கரண ஏவங்குன ……….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) ……….அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அஷ்டகா 
பூர்வேத்யுஹு புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
47 25-12-2013 அஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர உத்திர பல்குனீ நக்*ஷத்திர ஸெளபாக்கிய நாம யோக
 பாலவ கரண ஏவங்குண …….புண்ய திதெள (ப்ராசிணாவீதி)……….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
 அஷ்டகா புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேன அத்ய கரிஷ்யே
48 26-12-13 அன்வஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஹேமந்த ரிதெள தனுர் மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
நவம்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர ஹஸ்த நக்*ஷத்திர ஷோபன நாம யோக தைதுல கரண 
ஏவங்குண ………..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்த்ம் 
அன்வஷ்டகா புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
49 05-01-2014 வ்யதீபாத ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மஸே சுக்ல பக்*ஷே 
ப்ஞ்சம்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர ஷதபிஷங் ஸித்தி நாம யோக ஷகுனீ கரண ஏவங்குண …
….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)……..அக்*ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால ச்ராத்தம் 
தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
50 11-01-14 சாக்ஷுஷ மன்வாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே சுக்ல பக்*ஷே 
ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர க்ருத்திகா நக்*ஷத்திர சுப்ர நாம யோக வணிஜ கரண 
ஏவங்குண ……….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)…………….அக்*ஷ்ய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
சாக்*ஷுஷ மன்வாதி புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
51 15-01-2014 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே சுக்ல பக்*ஷே 
பூர்ணீமாயாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர ஆருத்திரா நக்*ஷத்திர வைத்ருதி நாம யோக
 பத்ர கரண ஏவங்குண …………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)……….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
வைத்ருதி புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
52 23-01-14 திஸ்ரோஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர சித்ரா நக்*ஷத்ர த்ருதி நாம யோக பவ கரண ஏவங்குண 
………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் பூர்வேத்யு:அஷ்டகா 
புண்ய கால ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
53 24-01-2014 அஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர ஸ்வாதீ நக்*ஷத்ர ஷூல நாம யோக கெளலவ கரண 
ஏவங்குண ………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)…………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அஷ்டகா 
புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
54 25-01-2014 அன்வஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
நவம்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர விஷாகா நக்*ஷத்திர கன்ட்ட நாம யோக கரஜ கரண 
ஏவங்குண ……..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) …………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அன்வஷ்டகா
 புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
55 31-01-14 வ்யதீபாத ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே சுக்ல பக்*ஷே ப்ரதமாயாம்
 புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர ஆருத்ரா நக்*ஷத்திர வ்யதீபாத நாம யோக கிம்ஸ்துக்ண கரண 
ஏவங்குண ……………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் வ்யதீ பாத 
புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
56 06-02-14 வைவஸ்வத மன்வாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே சுக்ல பக்*ஷே ஸப்தம்யாம்
 புண்ய திதெள குரு வாஸர அச்வினீ//அப பரனீ நக்*ஷத்திர சுப்ர நாம யோக வணிஜ கரண 
ஏவங்குண …………..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவேதி)…………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் வைவஸ்வத 
 மன்வாதி புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
57 09-02-14 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே சுக்ல பக்*ஷே தசம்யாம் 
புண்ய திதெள பானு வாஸர ரோஹிணி நக்*ஷத்திர வைத்ருதி நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண 
…………..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) …………….அக்*ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால 
ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
58 21-02-14 திஸ்ரோஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்|ண பக்*ஷே ஸப்தம்யாம் 
புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர விஷாகா நக்*ஷத்திர த்ருவ நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ………
…..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) ……………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அஷ்டகா பூர்வேத்யுஹு 
புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
59 22-02-14 அஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே அஷ்டம்யாம் 
புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர அனுராதா நக்*ஷத்திர வ்யாகாத நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண …
………….புண்ய திதெள (ப்ராசிணாவீதி)……….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அஷ்டகா புண்ய கால 
ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
60 23-02-14 அன்வஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸ்ரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே நவம்யாம் 
புண்ய திதெள பானு வாஸர ஜ்யேஷ்டா நக்*ஷத்திர ஹர்ஷண நாம யோக தைதுள கரண ஏவங்குண …
…………..புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) …………….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அன்வஷ்டகா புண்ய 
கால ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
61 25-02-14 வ்யதீபாத ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே ஏகாதஸ்யாம்
 புண்ய திதெள பெளம வாஸர பூர்வாஷாடா நக்*ஷத்திர ஸித்தி நாம யோக பவ கரண ஏவங்குண …
…………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் வ்யதீபாதம் புண்ய கால 
ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
62 01-03-14 கலி யுகாதி மாசி மாத அமாவாசை உடன் சேர்த்து சொல்லவும். கலி யுகாதி புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண 
ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
63 07-03-14 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே சுக்ல பக்*ஷே ஸப்தம்யாம் 
புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர க்ருத்திகா நக்*ஷத்திர வைத்ருதி நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண …
……..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) ……….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால 
ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
64 16-03-14 ருத்திர ஸாவர்ணி மன்வாதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள மீன மாஸே சுக்ல பக்*ஷே பூர்ணிமாயாம் 
புண்ய திதெள பானு வாஸர பூர்வ பல்குனீ நக்*ஷத்திர சூல நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண………
….. புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)…………… அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் ருத்திர ஸாவர்ணி மன்வாதி 
புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
65 23-03-14 வ்யதீபாத/திஸ்ரோஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே ஸப்தம்யாம் 
புண்ய திதெள பானு வாஸர ஜ்யேஷ்டா நக்*ஷத்திர வ்யதீபாத யோக பவ கரண ஏவங்குண ……….
.புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) …………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் வ்யதீபாத//பூர்வேத்யுஹு அஷ்டகா
 புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
66 24-03-14 அஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே அஷ்டம்யாம் 
புண்ய திதெள இந்து வாஸர மூலா நக்*ஷத்திர வரீயான் நாம யோக கெளலவ கரண ஏவங்குண ……
…..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)……….அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அஷ்டகா புண்ய கால ச்ராத்தம் தில
 தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
67 25-03-14 அன்வஷ்டகா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே நவம்யாம் 
புண்ய திதெள பெளம வாஸர பூர்வாஷாடா நக்*ஷத்திர பரிகம் நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ……
……புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அன்வஷ்டகா புண்ய கால ச்ராத்தம்
 தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
68 30-03-14 ரைவத மன்வாதி ரைவத மன்வாதி புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே//அமாவாசை புண்ய கால 
தர்ஸ ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
69 01-04-14 வைத்ருதி ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள மீன மாஸே சுக்ல பக்*ஷே த்வீதீயாயாம் 
புண்ய திதெள பெளம வாஸர அச்வினீ நக்*ஷத்த்ர வைத்ருதீ நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண …
………….புண்ய திதெள(ப்ராசீணாவீதி)…………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால 
ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
70 02-04-14 உத்தம மன்வாதி   ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள மீன மாஸே சுக்ல பக்*ஷே த்ருதீயாயாம் 
புண்ய திதெ|ள செளம்ய வாஸர அப பரணீ நக்*ஷத்திர விஷ்கம்ப நாம யோக தைதுல கரண 
ஏவங்குண ……….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் உத்தம மன்வாதி 
புண்ய கால ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
71 09-05-13 அமாவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸ்ம்வத்ஸரே உத்திராயணே வஸந்த ருதெள மேஷ மாஸே க்ருஷ்ன பக்*ஷே 
அமாவாஸ்யாயாம் புன்யதிதெள குரு வாஸர அப பரணி நக்*ஷத்திர ஆயுஷ்மான் நாம யோக சதுஷ்பாத 
கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண………….புண்ய திதெள (ப்ராசிணாவீதி)……..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
அமாவாஸ்யா புண்யகால தர்ஸ ச்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
72 14-05-13 ரிஷப ரவி ஸங்க்ரமண   ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே வஸந்த ருதெள மேஷ மாஸே சுக்ல பக்*ஷே சதுர்த்யாம் 
புண்ய திதெள பெளம வாஸர ஆருத்திரா நக்*ஷத்திர த்ருதி நாம யோக பத்ர கரண யுக்தாயாம் 
 ஏவங்குண……..புண்ய திதெள- (ப்ராசிணாவீதி)…………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்தம் விஷ்ணுபதி சம்ஞக 
ரிஷப ரவி ஸங்க்ரமண ச்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
73 08-06-13 அமாவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே வஸந்த ருதெள ரிஷப மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர ரோஹிணி நக்*ஷத்திர த்ருதி நாம யோக நாகவ கரண
 யுக்தாயாம் ஏவங்குண………………..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) …………..அக்*ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் 
அமாவாஸ்யா புண்யகாலே தர்ஸ் ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
74 15-06-13 மிதுன ரவி ஸங்க்ரமண   ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே ஷுக்ல பக்*ஷே ஸப்தம்யாம் 
ஸ்திர வாஸர மகா//பூர்வபல்குனீ நக்*ஷத்திர வஜ்ர நாம யோக கரஜ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண……
………..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) …………….அக்*ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் ஷடஷீதி சம்ஞக மிதுன ரவி 
ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
75 07-07-13 அமாவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே சதுர்தஸ்யாம்
 பானு வாஸர ஆருத்ரா நக்*ஷத்திர த்ருவ நாம யோக ஷகுணீ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண………….
.புன்யதிதெள (ப்ராசீணாவீதி) ………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ஸ 
ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
76 16-07-2013 கடக ரவி சங்க்ரமண ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே சுக்ல பக்*ஷே அஷ்டம்யாம் 
புண்ய திதெள பெளம வாஸர சித்ரா நக்*ஷத்திர ஸித்த நாம யோக பவ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண …
……புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் தக்*ஷிணாயன புண்ய கால கடக
 ரவி சங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
77 06-08-13 அமாவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர புஷ்ய நக்*ஷத்திர ஸித்த நாம யோக சதுஷ்பாத கரண 
யுக்தாயாம் ஏவங்குண ……………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………அக்*ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் 
 அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
78 17-08-13 ஸிம்ஹ ரவி ஸங்க்ரமண ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ஹ மாஸே சுக்ல பக்*ஷே ஏகாதஸ்யாம்
 ஸ்திர வாஸர மூலா நக்*ஷத்திர விஷ்கப நாம யோக பத்ர கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண…………….புண்ய
 திதெள (ப்ராசீணாவீதி)…………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் விஷ்ணு பதி சம்ஞக ஸிம்ஹ ரவி ஸங்க்ரமண
 ச்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
79 04-09-13 போதாயன அமாவாசை ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ஹ மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர மகா நக்*ஷத்ர சிவ நாம யோக ஷகுனீ கரண யுக்தாயாம்
 ஏவங்குண …………..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………..அக்*ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் அமாவஸ்யா 
புண்ய கால தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
80 05-09-2013 அமவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ஹ மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர பூர்வ பல்குனீ நக்*ஷத்திர ஸித்த நாம யோக நாகவ கரண 
யுக்தாயாம் ஏவங்குண……………புன்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)…….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
அமவாஸ்யா புண்ய கால தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
81 17-09-13 கன்யா ரவி ஸங்க்ரமண ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே ஷுக்ல பக்*ஷே 
த்ரயோதஸ்யாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர ஷ்ரவிஷ்டா நக்*ஷத்திர ஸுகர்ம நாம யோக தைதுல கரண
 யுக்தாயாம் ஏவங்குண ………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) ………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
ஷடஷீதி ஸம்ஞக கன்யா ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
82 04-10-13 அமாவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர உத்திர பல்குனீ நக்*ஷத்திர ப்ராம்ய நாம யோக பத்ர 
கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ……………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி). ……..அக்*ஷய 
த்ருப்த்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
83 17-10-13 துலா ரவி ஸங்க்ரமண ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே சுக்ல பக்*ஷே சதுர்தஸ்யாம் 
புண்ய திதெள குரு வாஸர உத்திர ப்ரோஷ்டபதா நக்*ஷத்திர த்ருவ நாம யோக வணிஜ கரண யுக்தாயாம்
 ஏவங்குண ……………..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் துலா விஷூ 
புண்ய கால துலா ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
84 02-11-13 போதாயன அமாவாசை ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஷரத் ருதெள துலா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே சதுர்தஸ்யாம்
 புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர சித்ரா நக்*ஷத்திர ப்ரீதீ நாம யோக சதுஷ்பாத கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண
 ……………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)……….அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய காலே
 தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
85 03-11-13 அமாவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஷரத் ருதெள துலா மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர ஸ்வாதீ நக்*ஷத்திர ஆயுஷ்மான் நாம யோக நாகவ கரண
 யுக்தாயாம் ஏவங்குண ………………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
86 16-11-13 வ்ருச்சிக ரவி ஸங்க்ரமண ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஷரத் ருதெள வ்ருஸ்சிக மாஸே சுக்ல பக்*ஷே சதுர்தஸ்யாம் 
புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர அச்வினீ நக்*ஷத்திர வ்யதீபாத நாம யோக வணிஜ கரண யுக்தாயாம் 
 ஏவங்குண……………… புண்யதிதெள (ப்ராசீணாவீதி)……………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் விஷ்ணு பதி 
ஸம்ஞக வ்ருச்சிக ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
87 02-12-13 அமாவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஷரத் ருதெள வ்ருஸ்சிக மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர அனுராதா நக்*ஷத்திர ஸுகர்ம நாம யோக நாகவ கரண
 யுக்தாயாம் ஏவங்குண …………..புன்யதிதெள (ப்ராசீணாவீதி) …………….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் 
அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
88 16-12-2013 தனுர் ரவி ஸங்க்ரமண ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே சுக்ல பக்*ஷே ச்துர்தஸ்யாம் 
புண்ய திதெள இந்து வாஸர ரோஹிணி நக்*ஷத்திர ஸாத்ய நாம யோக வணிஜ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண
 …………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)……….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் ஷடஷீதீ ஸம்ஞக தனுர் ரவி 
ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
89 31-12-13 போதாயன அமாவாசை ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே க்ருஷ்ன பக்*ஷே சதுர்தஸ்யாம்
 புண்ய திதெள பெளம வாஸர ஜ்யேஷ்டா நக்*ஷத்திர வ்ருத்தி நாம யோக ஷகுனீ கரண யுக்தாயாம் 
ஏவங்குண …………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய 
கால தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
90 01-01-14 அமாவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்*ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர மூலா நக்*ஷத்திர த்ருவ நாம யோக நாகவ கரண 
யுக்தாயாம் ஏவங்குண……. புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா 
புண்ய கால தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
91 14-01-2014 மகர ரவி சங்க்ரமண/உத்தராயண ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே சுக்ல பக்*ஷே சதுர்தஸ்யாம் 
புண்ய திதெள பெளம வாஸர ஆருத்ரா நக்*ஷத்ர மாஹேந்த்ர நாம யோக கரஜ கரண யுக்தாயாம் …
…………..புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) ……………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் உத்தராயண புண்ய காலே 
மகர ரவி சங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
92 30-01-14 அமாவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே 
அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர உத்திராஷாடா நக்*ஷத்திர ஸித்த நாம யோக சதுஷ்பாத கரண
 யுக்தாயாம் ஏவங்குண ……………….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) …………….அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் 
அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
93 13-02-14 கும்ப ரவி ஸங்க்ரமண ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே சுக்ல பக்*ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய 
திதெள குரு வாஸர புஷ்ய நக்*ஷத்ர ஸெளபாக்கிய நாம யோக கரஜ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ……
……புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)…………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் விஷ்ணுபதி ஸம்ஞக கும்ப ரவி 
ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
94 28-02-14 போதாயன அமாவாசை ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய
 திதெள ப்ருகு வாஸர ஷ்ரவிஷ்டா நக்*ஷத்ர ஷிவ நாம யோக சகுனீ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ……
புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) ……….அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அமாவாஸா புண்ய கால தர்ஸ ஸ்ராத்தம்
 தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
95 01-03-14 அமாவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே அமாவாஸ்யாயாம்
 புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர ஷதபிஷங் நக்*ஷத்ர சித்த நாம யோக நாகவ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண …
…….புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)………..அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அமாவாஸா புண்ய கால தர்ஸ 
ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
96 14-03-14 மீன ரவி ஸங்க்ரமண ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே சுக்ல பக்*ஷே த்ரயோதஸ்யாம் ப்ருகு 
வாஸர மகா நக்*ஷத்திர ஸுகர்ம நாம யோக தைதுல கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ……………..புண்ய
 திதெள (ப்ராசீணாவீதி) ………………..அக்*ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ஷடஷீதி ஸம்ஞக மீன ரவி ஸங்க்ரமண 
ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
97 30-03-14 அமாவாஸ்யா ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே சிசிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்*ஷே அமாவாஸ்யாயாம் 
புண்ய திதெள பானு வாஸர உத்த்ர ப்ரோஷ்ட பதா நக்*ஷத்திர ப்ராம்ய நாம யோக சதுஷ்பாத கரண 
யுக்தாயாம் ஏவங்குண ……………புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) …………அக்*ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் அமாவாஸா புண்ய காலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
Advertisements

One thought on “ஷன்னாவதி தர்ப்பணம் – விஜய வருஷத்திய நாட்காட்டி (96 தர்ப்பண புண்யகாலம் 2013-2014)

  1. checking if comments are disabled.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s